Изборник Затворити

Центар за социјални рад „Ћуприја“ у Ћуприји (у даљем тексту Центар) је основан решењем Скупштине Општине Ћуприја бр. 323/1-58 од 01.03.1958. године, ово је установа социјалне заштите која се бави пословима, активностима и стварањем услова за остваривање заштитне функције породице, услова за самосталан живот и рад лица у стању социјалне потребе, обезбеђивању средстава материјално необезбеђених, за рад неспособним лицима и другим лицима у стању социјалне потребе, пружа и друге услуге у помоћи и социјалне заштите.

Делатност Центра првенствено се заснива на практичној примени Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана. Центар предузима низ активности како би се грађани у стању социјалне потребе омогућило остваривање и реализација:

• материјално обезбеђење породице,
• додатак за помоћ и негу другог лица,
• помоћ у кући, дневног боравка, смештај у установу социјалне заштите или у другу (сродничку или хранитељску) породицу,
• пружа услуге социјалног рада

У спровођењу социјалне заштите и социјалног рада Центар врши низ јавних овлашћења и то:

• заштиту материјално необезбеђених породица (новчана социјална помоћ, једнократне новчане помоћи, здравствена заштита и др.);
• заштиту и збрињавање деце без родитељског старања (старатељство, смештај у другу породицу, једнократна новчана давања, услуге социјалног рада и др.);
• заштиту деце са посебним потребама (укључивање у специјално школовање, праћење, помоћ за оспособљавање за рад и различите облике материјалне помоћи),
• заштиту деце из породица са поремећеним породичним односима (помоћ у решавању породичне проблематике, регулисање личних односа, синтетизовани извештаји суду са предлогом о поверавању и измени одлуке о повери и др.);
• заштиту деце и омладине са поремећајима у понашању (процена личности малолетних починиоца кривичног дела или прекршаја, процена породичног статуса, давање предлога о изрицању васпитне мере, рад на усмеравању и праћењу и др.)
• заштиту одраслих лица са посебним потребама (додатак за помоћ и негу другог лица као и за исте увећани додатак, једнократна новчана давања и др.)
• задовољавање социјално-заштитних потреба старих (материјално обезбеђење, смештај у породицу, додатак за помоћ другог лица, једнократну помоћ и др.)
• заштиту свих осталих појединаца и породица из свих категорија деце, одраслих и старих за која стручни тимови Центра процене потребу примене одговарајућих облика социјалне заштите и услуга социјалног рада

Центар обавља стручне послове:

• Открива и прати проблеме грађана и промене у области социјалне заштите
• Организује и спроводи одговарајуће облике социјалне заштите и непосредно пружа услуге социјалне заштите и социјалног рада
• Предлаже и предузима потребне мере у решавању кретања социјалних потреба грађана и прати њихово извршење,
• Организује радну и животну средину,
• Пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман, саветодавне – терапеутске услуге и стручну помоћ корисника,
• Ради и унапређује превентивне активности који доприносе спречавању, сузбијању социјалних проблема,
• Подстиче и организује и координира професионални, добровољни хуманитарни рад у области социјалне заштите,
• Води евиденцију и документацију о пруженим услугама и предузимању мера у оквиру своје делатности,
• Води евиденцију о деци за усвојење и потенцијалним усвојиоцима, за подручје општине за који је основан,
• Врши и друге послове утврђене Законом и Одлуком Скупштине Општине.

Део послова и задатака проистиче из Породичног закона ( „Сл. гласник РС“, бр.18/2005,72/2011-др. закон и 6/2015) и односима на остваривању породично-правне заштите. У делу који се односи на бракоразводне спорове Центар има активну улогу у поступку процене подобности родитеља за поверавање деце и давања мишљења суду коме од брачних другова треба поверавати малолетну децу, код регулисања деце са другим родитељем, код издржавања, давању савета ком органу да се обрате, као и комплетан поступак поверавања деце из ванбрачних заједница.

Центар је ангажован у решавању сукоба и вршења родитељских права, код утврђивања и оспоравања очинства и материнства, промене личног имена детета и слично.

Старатељство како малолетних лица тако одраслих и старих лица је у надлежности Центра као органа старатељства као и комплетан поступак усвајања и подобности како будућих усвојиоца тако и усвојеника.

Према Законику о кривичном поступку („Сл. гласник РС“, бр.72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014) Центар је надлежан за давање мишљења суду о душевној зрелости малолетних починилаца кривичних дела и активно учествује у извршењу васпитних мера према малолетним лицима, ако су одређене Закоником.

Центар спроводи поступке по Одлуци о правима у социјалној заштити Општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 23/13 од 30.12.2013. год.) и Одлуци правима у социјалној заштити Општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 23/13, бр.36/14, бр.3/15 и бр.23/15,); давање једнократних новчаних помоћи, субвенције плаћања комуналија, погребних трошкова, превозних трошкова, помоћ у плаћању лекова за кориснике.